Planowanie działań ośrodka outplacementu

Działający w ramach przedsiębiorstwa ośrodek outplacementu oferuje zasadniczo te same usługi doradcze, które opisano w rozdziałach poświęconych programom outplacementu indywidualnego i grupowego1. Ważnym elementem jego działalności w wypadku dużych redukcji zatrudnienia jest organizacja giełd pracy i biura pośrednictwa pracy oraz organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami urzędu pracy, w Niemczech również Federalnego Zakładu Ubezpieczeń dla Pracowników Umysłowych i podobnych instytucji.

Organizując wewnętrzny ośrodek outplacementu, należy najpierw ustalić warunki ramowe jego funkcjonowania, a mianowicie:

– czas funkcjonowania,

– liczba i kwalifikacje zwalnianych pracowników,

warunki korzystania przez pracowników z oferty ośrodka,

– warunki lokalowe przedsiębiorstwa,

– zasoby finansowe przedsiębiorstwa,

– stopień powiązania ośrodka outplacementu ze strukturami przedsiębiorstwa,

– włączenie całości projektu w działalność przedsiębiorstwa,

– zaangażowanie zewnętrznych i (lub) wewnętrznych doradców,

– podział zadań między zewnętrznych i wewnętrznych doradców,

– polityka informacyjna i środki służące do jej realizacji.

Warsztaty poświęcone koncepcji i organizacji ośrodka outplacementu

Jeżeli przedsiębiorstwo chce, by wewnętrzny ośrodek outplacementu działał przez dłuższy czas, warto przeprowadzić jednodniowe warsztaty, podczas których zostaną omówione i ustalone zarówno poszczególne metody działania, jak i podział zadań oraz warunki ramowe projektu. Warsztaty takie prowadzi konsultant ds. outplacementu wspólnie z przedstawicielami przedsiębiorstwa.

Następnie zewnętrzni doradcy szczegółowo opracowują całość projektu i poszczególne metody działania, zatwierdzane ostatecznie w trakcie dalszych uzgodnień. Jeżeli zarząd firmy nie zdecyduje się na zatrudnienie doradców zewnętrznych i realizuje projekt wyłącznie własnymi siłami, mogą oni przygotować i udostępnić firmie podręcznik z niezbędnymi informacjami dotyczącymi organizacji ośrodka outplacementu i prowadzenia doradztwa, udzielić pomocy w tworzeniu baz danych i przeszkolić doradców wewnętrznych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Wybór pracowników ośrodka outplacementu

Podczas jednodniowego szkolenia prowadzonego przez konsultanta ds. outplacementu zapoznaje się przedstawicieli przedsiębiorstwa odpowiedzialnych za sprawy personelu lub realizację projektu z metodą przeprowadzania programu outplacementu, ustala...

Zamknij