Postanowienia w wybranych dyrektywach

Przepisy stosownych dyrektyw (z wyjątkiem dyrektywy 93/36 dotyczącej zamówień na dostawy) zawierają pewne postanowienia dotyczące ochrony warunków pracy, a więc jednego z celów o charakterze społecznym, którego realizację podmioty zamawiające będą się starały osiągnąć również w trakcie procesu udzielania zamówień. Przykładowo art. 23 dyrektywy 93/37 stanowi, iż zamawiający mogą wskazać instytucje zajmujące się udzielaniem informacji o wymogach z zakresu ochrony zatrudnienia i warunkach pracy. Udzielając takich informacji zobowiązani są oni zażądać od oferentów złożenia oświadczenia, że przygotowując swoje oferty uwzględnili wymogi dotyczące warunków pracy obowiązujące w miejscu, w którym roboty mają być wykonywane.

Przepisy te nie są całkowicie jasne, zwłaszcza jeżeli chodzi o zakres pojęcia „wymogi z zakresu ochrony zatrudnienia i warunki pracy”„. Powstają pytania, czy przykładowo przepis ten dotyczy również ustawodawstwa krajowego odnoszącego się do zakazu dyskryminacji ze względu na pleć, kolor skóry czy religię. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na tak zadane pytanie, zamawiający będą mogli żądać od uczestników postępowania, by zagwarantowali oni, że konieczność przyszłego przestrzegania takich norm prawa krajowego będzie uwzględniona w ramach kosztów przedstawionych w ofercie. Wydaje się, iż takie zastrzeżenia nie będą naruszać zasady równego traktowania, a zwłaszcza zasady niedyskryminacji przedsiębiorców zagranicznych.

Oprócz przedstawionego wyżej przepisu, dyrektywy nie zawierają żadnych innych, dotyczących dopuszczalności instrumentalizacji systemu zamówień.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Realizacja wybranych celów społecznych

Innymi słowy, na ile w świetle omawianych norm prawnych dopuszczalna jest instrumentalizacja systemu zamówień publicznych i czy zakres, w jakim działanie takie nie jest sprzeczne...

Zamknij