Specyfikacje techniczne

W celu efektywnej realizacji zasady równego traktowania oferentów oraz otwierania rynków zamówień w poszczególnych państwach opis przedmiotu zamówienia powinien być formułowany w sposób obiektywny, za pomocą takich określeń o charakterze technicznym, które nie będą barierą zwłaszcza dla przedsiębiorców zagranicznych. Zabronione jest umieszczanie w specyfikacjach istotnych warunków zamówień określeń odnoszących się do konkretnych produktów czy usług danych producentów, dostawców czy usługodawców. Chodzi tutaj zwłaszcza o zakaz wskazywania marek, znaków towarowych, patentów czy firm. Odwołanie się do takich indywidualnych oznaczeń jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych, dostatecznie dokładnych i powszechnie zrozumiałych określeń nie jest możliwe. Podanie nazw konkretnych produktów lub firm nie będzie stało w sprzeczności z zasadą równego traktowania wszystkich przedsiębiorców jedynie wtedy, gdy określenia te będą podane jako przykładowe, połączone ze zwrotem „lub inne produkty (usługi) równoważne”.

Problematyka dyskryminującej treści specyfikacji istotnych wa-runków zamówienia była rozpatrywana przez Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu Dundalk, sprawie, która powstała w związku z przetargiem na budowę wodociągu, zorganizowanym przez władze samorządowe Irlandii. Specyfikacja techniczna dotycząca rodzaju rur, które miały być użyte przy konstruowaniu sieci wodociągowej dyskryminowała przedsiębiorców z innych państw członkowskich, albowiem zamawiający zażyczył sobie, by zastosowano określony typ rur posiadający certyfikat zgodności ze standardami irlandzkimi wydawany zgodnie z procedurami ustanowionymi przez Irlandzki Instytut do spraw Badań Naukowych i Standaryzacji.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Plan amortyzacji

W realiach polskich podstawy amortyzacji środków trwałych są definiowane w ustawie o podatku dochodowych od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr...

Zamknij