Plan amortyzacji

W realiach polskich podstawy amortyzacji środków trwałych są definiowane w ustawie o podatku dochodowych od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.). Odpowiednie wytyczne znajdują się w art. 15

i 16 wspomnianej ustawy. Artykuły te stanowią, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych. Decydujące są tu: dopuszczalny okres amortyzacji

i wartość początkowa nabytego lub wytworzonego środka trwałego. Za środki trwałe uznaje się budynki, budowle, urządzenia, maszyny i środki transportu

12,1 D.Trojanowski, G. Mikołajczak, op. cit. 0 przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wykorzystywanymi przez dany podmiot na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Istnieje możliwość stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych. Stosuje się je do używanych i ulepszonych składników majątkowych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji (np. budynki i budowle – 20 lat, środki transportu – 30 miesięcy).130 Standardowo przyjmuje się roczną stawkę amortyzacji budynków i budowli – 2,5%, a maszyn i urządzeń – 10%. Istnieje ponadto możliwość wyodrębnienia środków trwałych nie związanych trwale z budynkiem

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Umowy najmu, dzierżawy, użyczenia

Umowy najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczą udzielenia prawa do używania określonej rzeczy lub prawa. Uprawniony podmiot nabywa tutaj prawa do dysponowania daną rzeczą lub prawem odpłatnego...

Zamknij