Spółka celowa inicjująca projekt

W odniesieniu do decyzji inwestycyjnych wartość informacji może zostać oszacowana na podstawie:

– zdolności do redukcji niepewności, w której znajduje się decydent (spółka celowa inicjująca projekt)

– zakresu modyfikacji decyzji wynikających z uwzględnienia tej informacji

– potencjalnego kosztu, jaki może wynikać z uwzględnienia tej informacji.

Pozyskanie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej i sporządzania ww. dokumentacji wymaga wiedzy na temat odpowiednich sposobów

i źródeł ich pozyskania. Ważne jest dotarcie do osób o odpowiednim doświadczeniu. Informacje mogą pochodzić ze źródeł pierwotnych i wtórnych. Pierwotne źródła informacji obejmują wszystkie źródła, które zostały przygotowane specjalnie do badania wybranego problemu. Głównymi źródłami informacji są tutaj: obserwacja

i badania rynkowe. Wtórne źródła obejmują źródła powstałe wcześniej i nie związane ściśle z przygotowywanym projektem. Wśród źródeł wtórnych szczególne znaczenie można przypisać zewnętrznym źródłom informacji. Takimi źródłami są na przykład:

– prognozy makroekonomiczne

– statystyki i informacje z badań naukowych (np. sporządzane przez wyższe uczelnie i instytucje naukowe)

– różnorodne źródła prasowe oraz Internet

– analizy branżowe.

Po tych uwagach na temat informacji zawartych w dokumentacji procesu inwe-stycyjnego powróćmy do jej szczegółowej prezentacji. Pierwszy ze wskazanych powyżej dokumentów, tj. studium możliwości, można podzielić na studia ogólne i szczegółowe. W ramach ogólnych studiów możliwości można przygotować studia regionalne i branżowe. Studium możliwości wskazuje na możliwe kierunki inwestowania. Daje też podstawę do selekcji różnych projektów. Studia regionalne – część studium możliwości – pozwalają na identyfikację możliwości inwestycyjnych na określonym obszarze geograficznym.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

http://www.szkolenia.proedukacja.edu.pl/szkolenia/sztuka_negocjacji/55niemiecki dla opiekunek ottoschule
Designed WP.
Negocjacje z poszczególnymi stronami projektu inwestycyjnego

Negocjacje z poszczególnymi stronami projektu inwestycyjnego, uczestnictwa w projekcie związane są z udostępnieniem dokumentacji niezbędnej do oceny projektu inwestycyjnego. Prezentowana dokumentacja powinna spełniać zatem pewne...

Zamknij