Ustęp 2 art. 21 dyrektywy 93/38

Okresowe ogłoszenie informacyjne (ogłoszenie wstępne) – w przypadku zamówień udzielanych zgodnie z postanowieniami dyrektywy sektorowej – po spełnieniu pewnych przesłanek może pełnić rolę ogłoszenia wszczynającego konkretne postępowanie. Jednak sytuacja taka może mieć miejsce jedynie w wypadku, gdy zamawiający zastosuje procedurę ograniczoną lub negocjacyjną. Ustęp 2 art. 21 dyrektywy 93/38 konkretyzuje treść takiego ogłoszenia. Po pierwsze powinno ono informować szczegółowo o dostawach, robotach lub usługach będących przedmiotem udzielanego zamówienia. Po drugie natomiast powinno podawać, czy zamówienie zostanie udzielone w formie procedury ograniczonej czy negocjacyjnej, bez uprzedniego ogłoszenia o zamówieniu, oraz zawierać zaproszenie dla zainteresowanych przedsiębiorców do wyrażenia swego zainteresowania w formie pisemnej. Ponadto zamawiający jest zobowiązany, przed rozpoczęciem wyboru oferentów, wezwać wszystkich kandydatów do potwierdzenia ich zainteresowania udziałem w postępowaniu na podstawie szczegółowej informacji o danym zamówieniu.

W przypadku gdy opublikowane okresowe ogłoszenie informacyjne jest traktowane jako ogłoszenie wszczynające konkretne postępowanie, powinno być ono, zgodnie z brzmieniem art. 22 ust. 3 dyrektywy 93/38, opublikowane nie wcześniej niż na dwanaście miesięcy przed datą wysłania zaproszeń do potwierdzenia zainteresowania uczestnictwem w przetargu. Ponadto zamawiający musi stosować się do przepisów dyrektywy 93/38 dotyczących terminów przesyłania wniosków o zaproszenie i składania ofert.

Właściwe ogłoszenia wszczynające postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego

Zaniechanie przez podmiot zamawiający publikacji ogłoszenia rozpoczynającego postępowanie stanowi poważne naruszenie przepisów prawa wspólnotowego, które bezpośrednio ogranicza wolną konkurencję i może stanowić podstawę do unieważnienia całego postępowania i do dochodzenia odszkodowania.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Ogłoszenie wstępne

Natomiast w przypadku zamówień na roboty budowlane podmiot zamawiający powinien możliwie wcześnie opublikować wstępne ogłoszenie o planowanym zamówieniu na roboty. Opublikowanie wstępnego ogłoszenia w pewnych...

Zamknij