Wstępna kwalifikacja

W przypadku zamówień publicznych ogłoszenie inicjujące postępowanie o udzielenie zamówienia ma istotne znaczenie jako gwarancja zachowania zasady równości jeszcze na etapie wstępnym chodzi tutaj o prawo do równego dostępu do informacji przysługujące wszystkim potencjalnym uczestnikom przetargu. W ramach postępowania przetargowego ważne znaczenie odgrywa czasami tzw. wstępna kwalifikacja oferentów. Zazwyczaj polega ona na uprzedniej selekcji potencjalnych oferentów, prowadzonej w taki sposób, by właściwy przetarg objął już tylko tych przedsiębiorców, którzy dysponują potencjałem finansowym, ekonomicznym i technicznym wystarczającym dla należytego zrealizowania umowy. Czasami wstępna kwalifikacja prowadzi do przyjęcia procedury ograniczonej. W celu przestrzegania zasady równego traktowania oferentów należałoby ich wszystkich uprzednio poinformować o kryteriach selekcji i o żądanych dokumentach wskazujących na posiadanie odpowiednich kwalifikacji czy dokumentujących kondycję finansową i potencjał techniczny przedsiębiorcy. Niewykazanie tych okoliczności przez zainteresowaną firmę w drodze przedstawienia żądanych dowodów stanowi dla niej przeszkodę do uczestnictwa w danym postępowaniu. Przyjęcie oferty w trybie przetargowym ma charakter sfor-malizowany i wynika z warunków przetargu. Sam fakt wyboru jednej z ofert nie prowadzi jeszcze do zawarcia umowy. Dopiero zawiadomienie oferenta o wyborze jego oferty skutkuje zawarciem umowy w trybie przetargowym (chyba że mamy do czynienia z zawarciem umowy nienazwanej poprzedzającej umowę podstawową, o czym była mowa wcześniej) Charakteryzując najważniejsze elementy przetargu jako formy zawarcia umowy, należy również wspomnieć o dwóch dalszych cechach dotyczących tej instytucji, a mianowicie o dopuszczalności ustanowienia wadium i o możliwości unieważnienia przetargu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zasada konkurencyjności

Podstawową z nich jest fakt, że na ogół w przetargu bierze udział wielu uczestników. Każdy z nich zachowując autonomię strony jest równocześnie współuczestnikiem prowadzonego postępowania....

Zamknij