Zasada konkurencyjności

Podstawową z nich jest fakt, że na ogół w przetargu bierze udział wielu uczestników. Każdy z nich zachowując autonomię strony jest równocześnie współuczestnikiem prowadzonego postępowania. Wszyscy oferenci mają takie same prawa i obowiązki, oraz podlegają tym samym regułom proceduralnym. Postępowanie przetargowe ma charakter postępowania eliminacyjnego, którego celem jest doprowadzenie do wyboru spośród wszystkich jego uczestników jednego oferenta (którego oferta została uznana przezz organizatora za najkorzystniejszą), z którym ogłaszający zawrze określona umowę. Właściwie tam, gdzie nie ma chociażby minimalnej rywalizacji pomiędzy potencjalnymi kontrahentami nie może być mowy o przetargu.

Należy również wspomnieć o pewnych podstawowych zasadach rzetelnej procedury przetargowej, takich jak zasada konkurencyjności – reguły każdego przetargu powinny gwarantować jego uczestnikom zachowanie pełnej i swobodnej konkurencji w trakcie ubiegania się o zawarcie kontraktu. Zasada ta jest uzupełniana i konkretyzowana przez zasadę równego traktowania wszystkich oferentów oraz zasadę jawności postępowania. Do kluczowych zagadnień należytej procedury przetargowej zalicza się również kwestię precyzyjnego określenia dopuszczalności i zakresu ewentualnych negocjacji prowadzonych przez organizatora z oferentami na temat warunków zaproponowanych w złożonych już ofertach i po ich otwarciu. Zazwyczaj akty prawne i wytyczne dotyczące przetargów zabraniają takich praktyk ze względu na duże prawdo-podobieństwo naruszenia zasady równości.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zawarcie umowy nienazwanej

Należy wspomnieć jedynie, że w odróżnieniu od przetargu pisemnego polega ona na tym, że organizator po uprzednim zaproszeniu do składania ofert oczekuje coraz korzystniejszych propozycji,...

Zamknij