Okres umowy najmu

W wielu przypadkach wynajmujący żąda w umowie najmu zabezpieczenia płatności czynszu. Może to przybrać formę: gwarancji bankowych, kaucji pieniężnych. Wysokość zabezpieczeń płatności czynszu, np. wysokość kaucji oraz sposoby jej waloryzowania, są ustalane dowolnie przez podmioty. Należy jednak pamiętać, że kaucja z reguły zabezpiecza przede wszystkim zniszczenia powierzchni. W razie jednostronnego zerwania umowy przez wynajmującego, taka kaucja powinna być zwrócona najemcy, o ile nie wystąpiły okoliczności jej zatrzymania.

Okres umowy najmu powinien być maksymalnie długi i korespondować z okresem korzystania przez dewelopera – spółkę celową z zewnętrznych źródeł finansowania.

W ocenie ryzyka rynkowego projektu duże znaczenie ma kwestia, czy umowa najmu została zawarta na czas oznaczony czy na czas nie oznaczony. Umowa na c/.as oznaczony generalnie, poza nielicznymi wyjątkami, nie może być wypowiedziana przed terminem jej zakończenia, gdyż jest to sprzeczne z jej przeznaczeniem. Wynajmujący musi ze swej strony respektować prawo najemcy do korzystania z lokalu w okresie umownym. Umowa na czas oznaczony może być rozwiązana przed terminem jedynie w dwóch przypadkach:

– zgodne oświadczenie obu stron,

– poważne naruszenie warunków umowy przez jedną ze stron (np. niepłacenie czynszu, wykorzystanie lokali niezgodnie z przeznaczeniem przez najemcę, podnajem bez upoważnienia).

Umowa zawarta na czas oznaczony daje zatem wynajmującemu większą pewność przychodów. Umowa na czas nie oznaczony może być dla odmiany wypowiedziana w każdej chwili.14(1 Należy jednak pamiętać, że zgodnie z artykułem 661 k.c. najem zawarty na czas dłuższy niż 10 lat poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nie oznaczony.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Wynajmowanie powierzchni w biurowcach

W umowach najmu spotyka się klauzule na wypadek zmiany wysokościczynszu w związku ze wzrostem obciążeń publiczno-prawnych (np. podatek od nieruchomości, podatek katastralny, opłaty adiacenckie w...

Zamknij