Umowa dzierżawy jest uregulowana w art. 693-709 k.c.

Na mocy artykułu 678 k.c. w trakcie zbycia rzeczy zajętej w czasie trwania najmu (np. nieruchomośc- nabywca wstępuje w' stosunek najmu na miejsce zbywcy (wynajmującego). Ma też prawo do wypowiedzenia umowy najmu z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. W projektach deweloperskich, najemca często wymusza na wynajmującym niewynajmowanie w danej nieruchomości powierzchni firmom konkurencyjnym. Takie klauzule mogą przeciwdziałać obecności w danej nieruchomości kilku oddziałów różnych banków, towarzystw ubezpieczeniowych, co automatycznie tworzy konkurencję.

Umowa dzierżawy jest uregulowana w art. 693-709 k.c. Między najmem a dzierżawą występują pewne różnice:

– przedmiotem dzierżawy mogą być także prawa (art. 709 k.c.),

– z dzierżawą wiąże się też prawo pobierania pożytków związanych z rzeczą,

– bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej.

Bardzo interesujący jest artykuł 700 k.c. Jeżeli w wyniku nieprzewidzianych okoliczności, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności i które nie dotyczą jego osoby nastąpi znaczne zmniejszenie zwykłego przychodu uzyskiwanego z przedmiotu dzierżawy, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy.

W projektach deweloperskich może wystąpić też umowa sprzedaży. Jest to umowa sprzedaży nieruchomości i w każdym projekcie inwestycyjnym odgrywa l4h E. Góra, M. Kotula, Zanim wynajmiesz lokal. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. / o.o., Gdańsk 2000, s. 2

niezwykle istotną rolę. Gwarantuje ona projektowi, podobnie jak omawiana wcześniej umowa najmu, odpowiedni strumień przychodów. Przychody ze sprzedaży mogą zatem zasilać finansowo projekty deweloperskie.

W projektach deweloperskich umowa sprzedaży występuje w szczególnych przypadkach. W projektach budowy biurowców, centrów handlowych i magazynowych z umową sprzedaży projektu możemy mieć do czynienia w różnych fazach realizacji projektu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Okres umowy najmu

W wielu przypadkach wynajmujący żąda w umowie najmu zabezpieczenia płatności czynszu. Może to przybrać formę: gwarancji bankowych, kaucji pieniężnych. Wysokość zabezpieczeń płatności czynszu, np. wysokość...

Zamknij