Do mocnych stron zaliczamy:

– możliwość wyeliminowania nieefektywnych przedsięwzięć już na etapie wstępnym

– jasność, przejrzystość, krótki czas dokonywania analizy

– dobre uzupełnienie dla wyników oceny dokonanych metodami dyskontowymi

– fakt, że analizę można stosować do bardzo zróżnicowanych typów inwestycji.

Słaba strona prostych metod opłacalności jest z kolei fakt, że analiza nie obejmuje wszystkich aspektów ekonomicznych inwestycji. Ocena przy użyciu metod prostych nie uwzględnia elementu upływającego czasu oraz inflacji.

Read more

Dla banku ważny jest doświadczony zarządca obiektu

Dla banku ważny jest doświadczony zarządca obiektu, który gwarantuje zadowolenie najemców i ich chęć przedłużenia umowy najmu. Czy zarządzał już podobnymi projektami? W jakich fazach? Należy pamiętać, że ryzyko najmu/sprzedaży zależy od popytu na danym terenie i jakości potencjalnych najemców. Bardzo istotną rzeczą jest więc dokładna analiza finansowa najemców a w szcze...

Read more

Czy autor zrozumiale opisał swoje zadania zawodowe?

– Czy wyraźnie widać sukcesy, które odniósł podczas realizacji zadań zawodowych, czy też autor wyliczył jedynie zakres swych obowiązków?

– Czy czytelnik dostrzega logiczne związki między przedstawionymi w życiorysie kwestiami zawodowymi? Czy autor nie tylko wyliczył swe dodatkowe kwalifikacje, np. znajomość języków obcych lub obsługi komputera, lecz opisał je w taki sposób, by czytelnik mógł zorientować się w poziomie jego wykształcenia?

Read more

Ćwiczenie dwuminutowej autoreklamy w grupie

Wszyscy szybko zauważają, że w omawianym wystąpieniu powyższe punkty nie zostały dopracowane. Na przykładzie pierwszego uczestnika wyjaśniam, jak można było dokonać lepszej prezentacji. Za pomocą wnikliwych pytań uściślamy powody zmiany zawodu łub miejsca zamieszkania, wyboru studiów, długiego studiowania albo pobytów za granicą. W trakcie rozmowy z pierwszym uczestnikiem staje się jasne, które aspekty swego życia uważa za nieistotne, a które za niedobre. Widać też, że się boi, iż jego doświadczenia zawodowe są niewiele warte.

Read more

Agent ubezpieczeniowy Warszawa Targówek

Agenci ubezpieczeniowi mają niełatwą pracę, pełną wyzwań oraz wymagającą wiedzy i umiejętności – ubezpieczają firmy, samochody, osoby indywidualne. Ich praca jest trudna, czasochłonna, pracochłonna. Warto o tym pamiętać zamawiając pracę takiego agenta. Jest to jak najbardziej oczywista sprawa. Agent ubezpieczeniowy działający w Warszawie ma wielu klientów chętnych do współpracy, musi dokształcać się nieustannie, musi mieć wiedzę, umiejętności, chęć do pracy.

Read more

Biuro podatkowe kraków pomoże i poradzi

Podobno w życiu pewne są tylko śmierć oraz podatki. Na pewno podatki trzeba płacić, nie wolno się uchylać od tej daniny. Państwo ją egzekwuje, a osoby unikające opodatkowania na pewno będą miały spore problemy. Kto poradzi w kwestiach podatkowych? Na pewno dobre biuro podatkowe kraków, które zatrudnia specjalistów i w imieniu klientów takie podatki rozlicza...

Read more

Co przewidują przepisy dyrektywy sektorowej?

Na sposób ustalania kryteriów wyboru zwraca również uwagę Komisja Wspólnot Europejskich w swoim projekcie zmian dyrektyw sektora klasycznego. Zamawiający zostanie zobowiązany do ustalenia wagi poszczególnych kryteriów we wzajemnym do siebie stosunku już na etapie ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub w dokumentami przetargowej.

Read more

Co potrafię i jaki jestem – dwuminutowa autoreklama

Szkolenie rozpoczyna przygotowanie dwuminutowej autoreklamy, co umożliwia poruszenie wielu ważnych tematów i przełamanie nieśmiałości uczestników. Uczą się oni skutecznej autoprezentacji na potrzeby przyszłych rozmów kontaktowych i kwalifikacyjnych. Poznają nawzajem swoje mocne i słabe strony, a także obawy. Jednocześnie zauważają, że słabe punkty w ich biografiach zawodowych nie różnią się zbytnio od słabych punktów w biografiach innych osób, a zatem nie muszą stanowić nieprzezwyciężonej przeszkody na drodze ku zdobyciu zatrudnienia. Dowiadują się, że można łatwo nauczyć się przygotowania dobrej i szczerej prezentacji własnej kariery, umiejętności, sukcesów i celów, którą można wykorzystać zarówno podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak i rozmów kontaktowych w trakcie kampanii poszukiwania pracy. Najważniejszym osiągnięciem na tym etapie zajęć jest wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników i zmiana ich sposobu patrzenia na świat. Powinni oni skupić się na swych szansach na rynku pracy, a nie zajmować się swymi domniemanymi wadami, które ich zdaniem utrudnią im zdobycie nowej posady.

Read more

Co potrafię – ćwiczenie AHA

W następnym etapie szkolenia chodzi o sprecyzowanie osiągnięć i umiejętności uczestników. Podczas ćwiczenia autoprezentacji wszyscy zdali sobie sprawę z tego, że brakuje im materiałów, by odpowiednio ukazać swe osiągnięcia, uzasadnić poszczególne decyzje życiowe i przekonać do siebie potencjalnego pracodawcę.

Ćwiczenie AHA pomaga uczestnikom systematycznie ustalić swe osiągnięcia, umiejętności i kwalifikacje kluczowe. Metoda ta wzmacnia również ich poczucie wartości własnej, gdyż skłania do skoncentrowania się na odniesionych sukcesach. Ponieważ została ona wyczerpująco omówiona w części poświęconej drugiemu elementowi programu outplacementu, nie będę jej tu szczegółowo opisywać.

Read more

Cel i metodyka badań

Celem badań prezentowanych w niniejszej pracy było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: jakie są główne cele polityki wynagrodzeń w dużych przedsię-biorstwach przemysłowych jakie czynniki wpływają na kształtowanie w nich wy-nagrodzeń w oparciu o jakie kryteriów dokonywana jest ocena efektów pracy i jakie są jej rezultaty czy i na ile wynagrodzenia są powiązane z miernikami efektów działalności jakie są stosowane instrumenty płacowe służące realizacji celów dłu-gookresowych?

Read more

Cechami charakterystycznymi „project finance” są:

– przepływy gotówki,

– ryzyko i jego podział (alokacj- pomiędzy stronami projektu,

zewnętrzne źródła finansowania,

– zapisy w dokumentacji projektu na wypadek jego niepowodzenia,

– kwestie raportowania o powodzeniu projektu.

Jak widać z przytoczonej definicji, w finansowaniu na zasadach „project finance” podstawowe znaczenie ma gotówka generowana w przyszłości przez projekt oraz tzw. struktura prawno-finansowa realizacji projektu. Zabezpieczeniem zewnętrznego finansowania projektu są oprócz generowanej gotówki z reguły aktywa nabywane lub powstające w trakcie realizacji projektu. W przypadku inwestycji rzeczowych przykładami takich aktywów są budynki i budowle lub nabywane maszyny i urządzenia. W przypadku inwestycji finansowych takimi aktywami są aktywa finansowe, tj. udziały lub akcje. W obu przypadkach inwestycji mniejsze znaczenie ma tradycja firmy i aktualny wygląd jej sprawozdań finansowych. W rzeczywistości mamy tu do czynienia z firmą bez historii, a sprawozdania finansowe na początku projektu to nic innego, jak bilans otwarcia.

Read more

Badane przedsiębiorstwa

W bardzo niewielkim stopniu badane podmioty wykorzystują w wynagradzaniu dochody odroczone. Interesujące jest, iż tylko jeden stosuje partycypację finansową, a w szczególności akcje uwarunkowane w stosunku do kierowników najwyższego i średniego szczebla, w zależności od osiąganych przez nich efektów pracy. W 25% przedsiębiorstw wynagradza się pracowników za pośrednictwem systemów oszczędnościowych. Natomiast 37,5% firm wykorzystuje dodatkowe systemy ubezpieczeń w postaci: grupowych ubezpieczeń na życie, pracowniczego funduszu emerytalnego, polis ubezpieczeniowych oraz składek wnoszonych przez pracodawcę do funduszu inwestycyjnego. Firmami stosującymi dochody odroczone są głównie spółki z większościowym udziałem kapitału zagranicznego.

Read more

Artykuł 43 i 49 TWE

Następnym kluczowym dla instytucji zamówień przepisem traktatowym jest art. 43 TWE gwarantujący obywatelom państw członkowskich i „wspólnotowym” przedsiębiorstwom prawo do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium innego państwa członkowskiego oraz do zakładania tam agencji, oddziałów i filii, oraz art. 49 TWE dotyczący swobody świadczenia usług na terytorium innego państwa członkowskiego bez potrzeby zakładania tam i prowadzenia przedsiębiorstwa.

Read more

Artykuł 3 ust. 4

Artykuł 3 ust. 4 stanowi, iż państwo członkowskie składające wniosek o wyłączenie powinno jednocześnie powiadomić Komisję o wszelkich ustawach, aktach prawnych niższego rzędu lub przepisach administracyjnych, umowach lub porozumieniach odnoszących się do warunków udzielania licencji i innych uprawnień, których przedmiotem jest

Read more

Artykuł 28 TWE

Artykuł 28 TWE dotyczy zasady swobodnego przepływu to-warów stanowiąc, że w obrotach między państwami członkowskimi zakazane są ograniczenia ilościowe w przywozie oraz wszelkie środki wywierające podobny skutek. Ograniczeniem ilościowym jest kontyngentowanie obrotu towarowego, natomiast środkiem o skutku równoważnym do ograniczenia ilościowego w imporcie jest „każda regulacja handlowa państw członkowskich, która może bezpośrednio lub pośrednio, rzeczywiście lub potencjalnie przeszkodzić w handlu wewnątrzwspólnotowym” (reguła Dassonville).

Read more