Rozważania wstępne

Jak już wcześniej wspomniano, zamówienia publiczne wiążą się z tą sferą działalności państwa, która dotyczy nabywania dóbr 1 usług niezbędnych do prawidłowego wykonywania jego funkcji. Można je zatem rozpatrywać jako planowe i zorganizowane systemy

działania, czyli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego to ogół działań prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i społecznych – określonych ustawą lub innym aktem prawnym – służących przyznawaniu zamówień, zawieraniu umów, ich realizacji i rozliczaniu. Postępowanie polega na przetwarzaniu informacji w decyzje o przyznaniu zamówienia. Decyzje te natomiast są podstawą zawarcia umowy.

Regulacje krajowych systemów zamówień publicznych zmierzają do ustanowienia spójnego systemu procedur i praktyk handlowych dotyczących wydatkowania środków publicznych. Zastosowanie tych procedur ma na celu przyczynienie się do efektywności ekonomicznej oraz racjonalności społecznych decyzji podejmowanych w omawianej dziedzinie przez wprowadzenie obowiązkowych, powszechnie stosowanych zasad i form wyboru najkorzystniejszej oferty. Na całym świecie rozwijają się procedury mające na celu zapewnienie, aby – w miarę możności – każde zachowanie, naruszające interes społeczny przy wydatkowaniu środków publicznych, zostało skorygowane. Procedury te sprzyjają realizacji rządo-wej i samorządowej polityki ekonomicznej, ułatwiając efektywną realizację jej celów. Przede wszystkim jednak ograniczają zakres swobodnego uznania przy wydatkowaniu środków publicznych, umacniając demokratyzację stosunków publicznych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Z.Marciniak, op. cit.. s. 17

Kategoria ryzyka operacyjnego Definicja- Ryzyko bezpieczeństwa straty związane z niewłaściwym wykorzystaniem lub zniszczeniem aktywów, błędy w ochronie pracowników i klientów- Ryzyko bezpieczeństwa i informacji Ryzyko...

Zamknij