Unormowania zawarte w GPA

Omawiając problematykę publikacji ogłoszeń należy wspomnieć również o unormowaniach zawartych w art. IX Porozumienia w sprawie Zamówień Rządowych. Ustęp pierwszy tegoż artykułu nakłada na wszystkich zamawiających obowiązek publikacji ogłoszenia zapraszającego do udziału w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia. Informacja winna być opublikowana w stosownym dla każdego z państw dzienniku (organie prasowym) wymienionym w Załączniku II do Porozumienia. Streszczenie każdego ogłoszenia musi być również opublikowane w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim. W ogłoszeniu należy zaznaczyć, iż jest ono objęte zakresem stosowania Porozumienia.

Szczegółowe postanowienia GPA określają zasady dotyczące formy i zawartości takich ogłoszeń i mają na celu zagwarantowanie, by potrzebne informacje dotarły do wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców.

Obok ogłoszenia o wszczęciu konkretnego postępowania, przepisy GPA przewidują możliwość zaproszenia do przetargu w drodze wstępnego ogłoszenia lub w drodze publikacji systemu kwalifikacyjnego. Uprawnienie do takiego wszczęcia postępowania przysługuje wszystkim podmiotom zamawiającym oprócz tych należących do organów administracji centralnej wymienionych w Aneksie 1 do Załącznika I.

Obok obowiązku publikacji zaproszenia do udziału w przetargu Porozumienie zawiera pewne przepisy gwarantujące zainteresowanym podmiotom możliwość zapoznania się z regułami, według których dane postępowania będą się toczyć. Dotyczy to ogólnych zasad udziału w przetargach ujętych w aktach prawnych poszczególnych państw, innych dokumentach, jak i reguł odnoszących się do jednego szczególnego postępowania.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Definicja i fazy projektu inwestycyjnego

Kolejnym, oprócz inwestycji, istotnym pojęciem do dalszych rozważań jest projekt inwestycyjny. K. Marcinek przytaczając wiele definicji projektów. Projekt jest wysiłkiem kreującym zmiany, ograniczonym w czasie...

Zamknij