Ogłoszenie o przetargu

Szybki, tani i skuteczny dostęp do informacji o potencjalnym zamówieniu jest jedną z podstawowych gwarancji jawności i przejrzystości systemu zamówień publicznych wspomagających efektywną realizację zasady równego traktowania wszystkich uczestników postępowania. Jego waga wynika z potrzeby zapewnienia równych szans wszystkim przedsiębiorcom już na samym początku postępowania. Prawidłowa forma poinformowania o zamiarze udzielenia zamówienia nie tylko zapewnia dotarcie tej wiadomości do wszystkich zainteresowanych, ale jednocześnie gwarantuje im ten sam czas na przygotowanie oferty i dokumentacji związanej z uczestnictwem

w przetargu. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pośrednio wpływa również na późniejszą sytuację wszystkich podmiotów biorących udział w przetargu – sporządzając swoje oferty kierują się oni kryteriami tam podanymi, co gwarantuje, iż każdy z nich może być pewien, jakie okoliczności będą brane pod uwagę podczas oceny przedłożonych propozycji. Gdyby już na wstępie każdy z uczestników postępowania otrzymał inny zakres informacji odnoszących się do kryteriów wyboru oferty i kwalifikacji – ich szanse nie byłyby wyrównane. Ci przedsiębiorcy, którzy posiadaliby bardziej szczegółowe dane byliby w stanie sporządzić ofertę uwzględniającą wszystkie preferencje zamawiającego, a tym samym mieliby większe szanse na wygranie przetargu. Dlatego też prawo wspólnotowe kładzie szczególny nacisk na to, by ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich zawierały te same informacje, co dodatkowe zawiadomienia umieszczane w prasie krajowej.

Obowiązek ogłaszania o wszczęciu postępowania wiąże się również z samym przetargiem jako formą zawarcia umowy, której przedmiotem jest udzielenie zamówienia, co zostało wcześniej podkreślone w rozdziale traktującym o tejże instytucji.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Umowa wspólników i statut (umow- spółki

Umowa (porozumieni- wspólników tzw. „shareholder agreement” precyzuje wzajemne relacje między wspólnikami/udziałowcami w spółce celowej, w tym zasady zarządzania spółką celową. Umowa taka może mieć różne...

Zamknij