Pozostawanie w stanie upadłości lub likwidacji

Zamawiający mają uprawnienie do wyłączenia przedsiębiorców, którzy:

– nie wypełniają obowiązku płacenia podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne wymaganych przepisami prawa kraju swojej siedziby lub kraju zamawiającego,

– zostali skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwa związane z ich działalnością zawodową,

– są winni poważnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego w jakikolwiek sposób przez zamawiającego,

– są winni poważnego sfałszowania oświadczeń wymaganych przepisami dyrektyw lub innego poważnego oszustwa,

– są w stanie upadłości lub likwidacji, zawarli umowę z wierzycielami, zawiesili działalność gospodarczą lub znajdują się w innej tego rodzaju sytuacji, jak wcześniej wymienione, i wynikającej z podobnej procedury przewidzianej przez prawo krajowe danego państwa członkowskiego.

Powyższa lista ma charakter zamknięty, co oznacza, że żaden z przedsiębiorców nie może być uznany za niewiarygodnego i wykluczony z postępowania na podstawie innej przesłanki niż wyżej omówione, a zamawiający nie może żądać innych dowodów, niż te przewidziane w stosownym przepisie poszczególnych dyrektyw. Odnośnie do warunków związanych z pozostawaniem w stanie upadłości lub likwidacji, albo skazania prawomocnym wyrokiem, zamawiający może żądać jedynie wyciągu z rejestru sądowego lub innego równoważnego dokumentu, a w przypadku kontroli, czy przedsiębiorca nie zalega z uiszczaniem podatków lub składek na ubezpieczenie można żądać dostarczenia zaświadczenia wydawanego przez właściwy organ danego państwa członkowskiego.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

https://morganphilips.com/pl
Designed WP.
Bezpośrednia działalność państwa

W Europie mamy do czynienia z różnymi rozwiązaniami normatywnymi i odmiennymi poglądami doktryny w odniesieniu do kwestii dopuszczenia także władzy publicznej (państwa, a w szczególno-

Zamknij