Rozważania o ustaleniu podmiotów

Wśród specjalistów coraz częściej pojawiają się opinie na temat premiowania wszystkich pracowników w zależności od osiągniętego zysku. Zalecenia odnośnie do odpowiednich zapisów w regulaminie premiowania w tej kwestii wynikają z chęci zwiększenia u wszystkich pracowników motywacji do poprawy efektywności i przed-siębiorczości. Ustanowienie takich uregulowań z pewnością zachęciłoby zatrudnionych do większych oszczędności w kosztach swoich i kolegów oraz do postaw przed-siębiorczych. Jak zauważa M. Juchnowicz, z badania przeprowadzonego w Grecji przez European Foundation for the Improvement of Living and Work Condition wynika, że wprowadzenie partycypacji finansowej pracowników powoduje podniesienie efektywności pracy, tworzy bardziej konstruktywny stosunek pracy, zwiększa kre-atywność pracowników oraz poprawia dystrybucję środków finansowych w firmie .

Rozważania o ustaleniu podmiotów premiowania należałoby prowadzić z trzech punktów widzenia: 1. Byłoby wskazane, aby wszyscy pracownicy partycypowali w wynikach firmy. Wielkość premii jaką można by przeznaczyć dla pracowników za udział w zysku powinna kształtować się na poziomie 5-10% płacy zasadniczej,

-2. Należałoby ustalić centra zysków lub grupy pracowników, którzy mają de-cydujący wpływ na osiągane przez firmę rezultaty. Wielkość premii dla tych pracowników mogłaby być ustalana jako prowizja od wielkości obrotów wy-nosząca jednak nie więcej niż 30% płacy zasadniczej,

-3. Korzystnym rozwiązaniem jest stworzenie takich zapisów regulaminowych, które premiowałyby postawy przedsiębiorcze zatrudnionych osiągających rezultaty znacznie przekraczające ustalone normy czy standardy. Wysokość premii dla tych pracowników mogłaby wynosić 10-15% ich płacy zasadniczej.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Utrzymywanie pracowników w organizacji

Zasadniczym celem polityki wynagrodzeń ankietowanych podmiotów jest wy-zwalanie wyższej efektywności - pobudzanie pracowników do osiągania dobrych efektów. Cel ten uznawany jest za priorytetowy w ponad...

Zamknij