Stosowanie art. 28 TWE

Chociaż można by jednak założyć, że skoro art. 28 TWE stosuje się do danych podmiotów z uwagi na pełnione przez nie funkcje o charakterze publicznym, a nie z powodu innych ich cech charakterystycznych (takich jak korzystanie z funduszy państwowych), to przepis art. 28 TWE nie powinien obejmować tych działań (takich jak nabywanie dóbr i usług), które nie są wykonywaniem przekazanych im funkcji publicznych lub nie są z nimi w żaden sposób związane.

Wydaje się, że również jednostki zamawiające objęte dyrektywą tzw. sektorową – organy władzy publicznej oraz przedsiębiorstwa publiczne są adresatami normy z art. 28 TWE. Potwierdzenie tej koncepcji można by znaleźć w orzeczeniu Foster v. British Gas, w którym Trybunał orzekł, iż na bezpośredni skutek dyrektywy można się powoływać również w stosunku do podmiotów odpowiedzialnych za dostarczanie pewnych usług o charakterze publicznym, jeżeli działalność ta jest prowadzona pod kontrolą państwa, a podmioty te cieszą się szczególnymi uprawnieniami podczas wykonywania tego zadania.

Artykuł 28 TWE w zasadzie nie odnosi się do działań innych podmiotów o charakterze prywatnym, nawet jeżeli są one przedmiotem regulacji dyrektywy sektorowej, chociaż Adwokat Generalny w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich v. Portugalia wyraził pogląd, że w kontekście spraw prowadzonych w oparciu o art. 226 TWE można by uznać odpowiedzialność państwa za decyzje takich podmiotów prywatnych podejmowanych w związku z procedurą udzielania zamówienia, jeżeli dane konkretne postępowanie odbywało się pod kontrolą państwa, nawet jeżeli generalnie państwo nie ponosi odpowiedzialności za działania takich podmiotów.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Na co ma wpływ projekt inwestycyjny?

- Wolumen sprzedaży wyrobów i usług- strukturę asortymentową wyrobów i usług- poziom kosztów i ich strukturę- wysokość nakładów inwestycyjnych (przepraszam za tę oczywistą refleksję).Podjęcie się...

Zamknij