Zabezpieczenie zewnętrznych źródeł finansowania

Oczywiście kwestia skali niepowodzenia jest tutaj istotna, ponieważ w skrajnym przypadku może to oznaczać upadłość firmy. Przychody z innych rodzajów działalności mogą okazać się bow’iem niewystarczające.

Zabezpieczeniem zewnętrznych źródeł finansowania są z reguły wszystkie aktywa posiadane przez dany podmiot. Przy doborze zabezpieczeń prawnych nie są brane pod uwagę jedynie aktywa związane z realizowanym projektem inwestycyjnym. ale całość aktywów posiadanych przez dany podmiot.

W finansowaniu opartym na bilansie firmy losy przedsiębiorstwa i nowego projektu są ze sobą ściśle powiązane. Krytyczna dla oceny projektu staje się skala zmian, jakie projekt wniesie do dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Chodzi tu

0 wpływ realizacji projektu na wiele jakościowych i ilościowych kryteriów oceny przedsiębiorstw. Nie wdając się jeszcze w ocenę istniejących i od dawna działających przedsiębiorstw, można stwierdzić, że projekt inwestycyjny wywiera wpływ na:

– na strukturę aktywów i pasywów danego przedsiębiorstwa po realizacji przedsięwzięcia

– przeznaczenie danej grupy aktywów po realizacji projektu inwestycyjnego (zmiana w sposobie użytkowania zasobów przez daną firmę)

– zaangażowanie w realizację projektu znacznych zasobów dotąd posiadanych przez firmę (budynki i budowle, maszyny i urządzenie, majątek finansowy, wartości niematerialne i prawne zaabsorbowanie pracowników i kadry zarządzającej)

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Umowy zawierane przez Wspólnoty Europejskie

Wynika to z tej przyczyny, iż według prawa koreańskiego zamówienia udzielane przed podmioty prywatne nie podlegają ingerencji państwa.Jeżeli chodzi o relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a...

Zamknij